Kosár
×

Keresés

Adatkezelési tájékoztató

1. A WEBOLDALON KERESZTÜL A MEGRENDELÉSHEZ SZÜKSÉGES RÖGZÍTETT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Partnerünk!

A Csíki Sör Magyarország Kft. a weboldalunkon keresztül rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

A Csíki Sör Magyarország Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Dorottya utca 1., adószám: 25471188-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-277103) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a Csíki Sör Magyarország Kft.

A Csíki Sör Magyarország Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja

Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése.

Amennyiben ezen adatok nem kerülnek megadásra, úgy a webáruházon keresztül beérkezett megrendeléseket nem áll módunkban teljesíteni.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.

 

 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott név, email cím, telefonszám, lakcím.

A személyes adatokat a hatályos számviteli, illetve adózási törvényeknek megfelelően kezeljük.

Az Ön által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése esetén.

 1. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Csíki Sör Magyarország Kft. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

A személyes adatok megkeresés, illetve törvényi előírás (100.000 forintot általános forgalmi adó tartalmat meghaladó számlák esetén online számlaadat – szolgáltatás kerül megküldésre) esetén hatóság részére kerülnek továbbításra.

A jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében a személyes adatai könyvelést, bérszámfejtést végző harmadik felek részére kerülnek továbbításra, egyéb harmadik személy részére nem továbbítjuk személyes adatait.

Weboldalunkon automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

A weboldalon keresztül leadott rendelések tekintetében emberi beavatkozással belső kimutatások, statisztikák készülnek, amelyeket az egyes részlegek célzott (értékesítési / marketing) megkeresésre használnak fel.

Az informatikai háttér biztosításával kapcsolatban külső szolgáltató került megbízásra, aki az adatokat kizárólag a Csíki Sör Magyarország Kft. érdekében és az általa meghatározottnak megfelelően dolgozza fel.

 

 1. Az Ön jogai
  • Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
  • Ön bármikor jogosult kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
  • Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.
  • Ön bármikor jogosult kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Csíki Sör Magyarország Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • a Csíki Sör Magyarország Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy

A Csíki Sör Magyarország Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Ön bármikor jogosult kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A Csíki Sör Magyarország Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
 • a Csíki Sör Magyarország Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • a Csíki Sör Magyarország Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Csíki Sör Magyarország Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

 1. Panaszkezelés
  • Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Csíki Sör Magyarország Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:
 • személyesen a székhelyünkön: 1051 Budapest, Dorottya utca 1., e-mail cím: adakezeles@csikisor.hu
 • (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
 • telefonszám: +36 70 332 22 33
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1055, Budapest, Falk Miksa u. 9-11.,

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Az adataim kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban feltüntetett jogaimat megértettem és az adatkezelést tudomásul veszem.

2. A WEBOLDALON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogató!

A Csíki Sör Magyarország Kft. a weboldalon történő kapcsolatfelvétel során rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

A Csíki Sör Magyarország Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Dorottya utca 1., adószám: 25471188-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-277103) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a Csíki Sör Magyarország Kft.

A Csíki Sör Magyarország Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata. Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.

 

 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során a kötelezően megadandó adatok a név, email cím, illetve a telefonszám. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart.

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

 

 1. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Csíki Sör Magyarország Kft. alkalmazottai kizárólag az üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

Az informatikai háttér biztosításával kapcsolatban külső szolgáltató került megbízásra, aki az adatokat kizárólag a Csíki Sör Magyarország Kft. érdekében és az általa meghatározottnak megfelelően dolgozza fel.

 

 1. Az Ön jogai

 

 • Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

 

 • Ön bármikor jogosult kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
 • Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.

 

 • Ön bármikor jogosult kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Csíki Sör Magyarország Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • a Csíki Sör Magyarország Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli

 

A Csíki Sör Magyarország Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 

 • Ön bármikor jogosult kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A Csíki Sör Magyarország Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
 • a Csíki Sör Magyarország Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • a Csíki Sör Magyarország Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 

A Csíki Sör Magyarország Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 1. Panaszkezelés
  • Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Csíki Sör Magyarország Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:
 • személyesen a székhelyünkön: 1051 Budapest, Dorottya utca 1., e-mail cím: adatkezeles@csikisor.hu
 • (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
 • telefonszám: +36 70 332 22 33

 

 

 • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1055, Budapest, Falk Miksa u. 9-11.,

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Az üzenet elküldésével elfogadom, hogy a leírtakkal kapcsolatban a Csíki Sör Magyarország Kft. munkatársai közvetlenül megkeressen. Az adataim kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban feltüntetett jogaimat megértettem és az adatkezeléshez önként és kifejezetten hozzájárulok.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK KAPCSÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Játékos!

A Csíki Sör Magyarország Kft. a nyereményjátékok kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

A Csíki Sör Magyarország Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Dorottya utca 1., adószám: 25471188-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-277103) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a Csíki Sör Magyarország Kft.

A Csíki Sör Magyarország Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata, amelyet célonként tud elfogadni. Az adatkezelés céljai az alábbiak:

 • a nyeremény kisorsolásáig a jelentkezők adatait kezeljük; a nyertes személy esetében a nyeremény kiszállításához szükséges adatokat szintén kezeljük;
 • a nyertes személy részére reklámcélú értesítéseket küldünk;
 • a nyertes személy adatait nyilvánosságra hozzuk, kizárólag piackutatás és ügyféltájékoztatás céljából felhasználjuk;
 • a nyeremény átadásáról kép-, hang és videófelvételt készítünk, amelyet a Csíki Sör Magyarország Kft. vagy megbízottja reklámcélokra felhasznál

 

 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A játékosok esetében a név, az e-mail cím, illetve telefonszám kerül tárolásra, a nyertes játékosnál az előzőeken túl a kiszállítás érdekében egy lakcímet is kezelünk.

Azon játékosok adatait, akik nem részesülnek nyereményben, kiértesítjük, illetve ezek után adataikat töröljük.

A nyertes személy adatait a nyereménnyel kapcsolatos adózási, illetve számviteli kötelezettségek elévüléséig kezeljük.

A reklámcélú megkeresések, illetve saját célú piackutatás, ügyféltájékoztatás során szintén a név, az e-mail cím, illetve telefonszám kerül tárolásra, míg a nyeremény átadásáról készült felvételeken a nyertes személy beazonosíthatóvá válik. Az adatokat minden esetben a hozzájárulásának visszavonásig őrizzük meg.

Ön a hozzájárulását akár egyben, akár külön célonként a lent megadott elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

 

 1. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a Csíki Sör Magyarország Kft. alkalmazottai, illetve megbízottjai a feladatkörükből eredően, a jelen tájékoztatóban nevesített célok érdekében férhetnek hozzá.

A személyes adatok megkeresés, illetve törvényi kötelezettség teljesítése érdekében hatóságnak kerülnek továbbításra.

 

 1. Az Ön jogai
  • Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
  • Ön bármikor jogosult kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
  • Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.
  • Ön bármikor jogosult kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Csíki Sör Magyarország Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • a Csíki Sör Magyarország Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli

A Csíki Sör Magyarország Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Ön bármikor jogosult kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A Csíki Sör Magyarország Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
 • a Csíki Sör Magyarország Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • a Csíki Sör Magyarország Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Csíki Sör Magyarország Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 1. Panaszkezelés
  • Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Csíki Sör Magyarország Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:
 • személyesen a székhelyünkön: 1051 Budapest, Dorottya utca 1., e-mail cím: adatkezeles@csikisor.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
 • telefonszám: +36 70 332 22 33
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1055, Budapest, Falk Miksa u. 9-11.,

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

A nyereményjátékban való részvétellel elfogadom, hogy a Csíki Sör Magyarország Kft. a nyeremény kisorsolása érdekében a fenti adataimat kezelje. Az adataim kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban feltüntetett jogaimat megértettem és az adatkezeléshez önként és kifejezetten hozzájárulok.

 

A nyereményjátékban való részvétellel elfogadom, hogy amennyiben a Csíki Sör Magyarország Kft. által nyertesként kisorsolásra kerülök, úgy részemre hírlevelek kerüljenek kiküldésre. Az adataim kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban feltüntetett jogaimat megértettem és az adatkezeléshez önként és kifejezetten hozzájárulok.

A nyereményjátékban való részvétellel elfogadom, hogy amennyiben a Csíki Sör Magyarország Kft. által nyertesként kisorsolásra kerülök, úgy adataimat nyilvánosságra hozzák, illetve kizárólag piackutatás és ügyféltájékoztatás céljából felhasználják. Az adataim kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban feltüntetett jogaimat megértettem és az adatkezeléshez önként és kifejezetten hozzájárulok.

A nyereményjátékban való részvétellel elfogadom, hogy amennyiben a Csíki Sör Magyarország Kft. által nyertesként kisorsolásra kerülök, úgy a nyeremény átadásakor készült felvételeket a Csíki Sör Magyarország Kft. vagy megbízottja reklámcélokra felhasználja. Az adataim kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban feltüntetett jogaimat megértettem és az adatkezeléshez önként és kifejezetten hozzájárulok.

5. A SZERZŐDÉSES PARTNEREK KAPCSÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Partnerünk!

A Csíki Sör Magyarország Kft. a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódóan rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

A Csíki Sör Magyarország Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Dorottya utca 1., adószám: 25471188-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-277103) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait, mely adatkezelést Ön a tájékoztató elolvasásával tudomásul vesz.

 

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a Csíki Sör Magyarország Kft.

A Csíki Sör Magyarország Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja

Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése.

Az adatkezelés célja a partnerek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Amennyiben Ön nem ért egyet az adatainak jelen tájékoztató szerinti kezelésével, úgy nem áll módunkban a számviteli bizonylatot, szerződést befogadni / kiállítani.

 

 1. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama legalább a hatályos jogszabályokban előírt megőrzési kötelezettség, ám az értékesítést támogató statisztikák készítéséhez ezen információk tovább is megőrzésre kerülnek.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartói (név, telefonszám, e-mail cím), illetve a számviteli bizonylaton feltüntetendő adatokat (név, adószám, cím) takarja.

 

 1. A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaság munkavállalói a tevékenységükhöz szükséges mértékben ismerhetik meg. A személyes adatokat megkeresés, illetve törvényi előírás alapján (100.000 forintot általános forgalmi adó tartalmat meghaladó számlák esetén online számlaadat – szolgáltatás kerül megküldésre) esetén hatóságnak, illetve könyvelést / bérszámfejtést végző harmadik felek részére kerülnek továbbításra, egyéb harmadik személy részére nem továbbítjuk személyes adatait.

 1. Az Ön jogai

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

 • Ön bármikor jogosult kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
 • Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló, elekronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.
 • Ön bármikor jogosult kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Csíki Sör Magyarország Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • a Csíki Sör Magyarország Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli

A Csíki Sör Magyarország Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Ön bármikor jogosult kérni a Csíki Sör Magyarország Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A Csíki Sör Magyarország Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
 • a Csíki Sör Magyarország Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • a Csíki Sör Magyarország Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Csíki Sör Magyarország Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 1. Panaszkezelés
  • Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Csíki Sör Magyarország Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:
 • személyesen a székhelyünkön: 1051 Budapest, Dorottya utca 1.,
 • e-mail cím: adatkezeles@csikisor.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
 • telefonszám: +36 70 332 22 33
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1055, Budapest, Falk Miksa u. 9-11.,

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.